Activități Fiduciare

Activități Fiduciare – Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masa patrimoniala autonomă, distinctă de celelalte drepturi șiobligații din patrimoniile fiduciarilor.

 Fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă.

 Contractul de fiducie este lovit de nulitate absolută dacă prin el se realizează o liberalitate indirectă în folosul beneficiarului.

 Contractul de fiducie trebuie să menționeze, sub sancțiunea nulității absolute:

a) drepturile reale, drepturile de creanță, garanțiileși orice alte drepturi patrimoniale transferate;

b) durata transferului, care nu poate depăși 33 de ani, începând de la data încheierii sale;

c) identitatea constituitorului sau a constituitorilor;

d) identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;

e) identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puțin regulile care permit determinarea acestora;

f) scopul fiduciei șiîntinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului ori ale fiduciarilor.

 Sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie sa fie inregistrate la cererea fiduciarului, in termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt înregistrate, în condițiile prevazute de lege, sub aceeași sancțiune, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale în raza cărora se află imobilul, dispozițiile de carte funciară rămânând aplicabile.

 Desemnarea ulterioară a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este precizat chiar în contractul de fiducie, trebuie să fie facută, sub aceeași sancțiune, printr-un act scris înregistrat în aceleași condiții.

 Dacă pentru transmiterea unor drepturi este necesara îndeplinirea unor cerințe speciale de formă, se va încheia un act separat cu respectarea cerințelor legale. În aceste cazuri, lipsa înregistrării fiscale atrage aplicarea sancțiunilor administrative prevazute de lege.

 Fiducia este opozabilăterților de la data menționării sale în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

 Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanțiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face șiîn cartea funciară, pentru fiecare drept în parte.

 Contractul de fiducie trebuie să cuprindă condițiile în care fiduciarul dă socoteală constituitorului cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale. De asemenea, fiduciarul trebuie sa dea socoteala, la intervale precizate în contractul de fiducie, beneficiarului și reprezentantului constituitorului, la cererea acestora.

 Contractul de fiducie încetează prin împlinirea termenului său prin realizarea scopului urmărit când aceasta intervine înainte de împlinirea termenului.

 El încetează, de asemenea, în cazul în care toți beneficiarii renunță la fiducie, iar în contract nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare într-o asemenea situație.Declarațiile de renunțare sunt supuse acelorași formalități de înregistrare ca și contractul de fiducie. Încetarea se produce la data finalizării formalităților de înregistrare pentru ultima declarație de renunțare.

 Contractul de fiducie încetează și în momentul în care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva fiduciarului sau în momentul în care se produc, potrivit legii, efectele reorganizării persoanei juridice.

Contact rapid

Mun. București, Bd. Pache Protopopescu nr. 31, parter, sector 2.

Telefon: 031.424.80.98

Fax: 031.426.15.76

office@bnpadiaconescu.ro remus@bnpadiaconescu.ro adina@bnpadiaconescu.ro

Program de funcţionare:

Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

Ce vrei să faci astăzi?

 1. Act adițional
 2. Act constitutiv
 3. Act de comasare (alipire)
 4. Act de dare în plată
 5. Act de dezmembrare
 6. Act de lichidare a regimului matrimonial
 7. Act de partaj
 8. Antecontract de vânzare / Promisiune bilaterală de vânzare
 9. Contract de cesiune
 10. Contract de comodat
 11. Contract de constituire drepturi reale (uzufruct, uz, abitație, servitute, superficie)
 12. Contract de donație
 13. Contract de împrumut
 14. Contract de întreținere
 15. Contract de ipotecă
 16. Contract de mandat / Procură / Împuternicire
 17. Contract de rentă viageră
 18. Contract de schimb
 19. Contract de vânzare
 20. Convenție de desființare
 21. Convenție de novație
 22. Convenție matrimonială
 23. Declarație
 24. Dezbaterea succesiunii
 25. Divorț notarial
 26. Invitație notarială
 27. Legalizare de copie
 28. Opinii notariale
 29. Testament
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.