Autentificarea actelor notariale

Autentificarea actelor notariale presupune respectarea următoarelor condiții:

  • părțile actului sunt identificate de notar, în baza actelor de identitate prezentate în original (carte de identitate/permis de ședere/pașaport);
  • după citirea înscrisului, părțile își exprimă consimțământul cu privire la încheierea actului cu acel conținut;
  • părțile semnează înscrisul, în fața notarului instrumentator

Exemple de acte supuse procedurii autentificării sunt:

A. Contracte translative de proprietate privind bunuri imobile (terenuri și construcții) – acte juridice prin care dreptul de proprietate asupra unui bun imobil se transferă din patrimoniul proprietarului actual, în cel al unui nou dobânditor.

Sunt astfel de contracte:

  • contractul de vânzare: acel contract prin care vânzătorul transferă cumpărătorului dreptul de proprietate asupra unui bun, în schimbul unui preț stabilit în bani;
  • contractul de schimb: acel contract prin care fiecare dintre părți (copermutanți/coschimbași) transmite proprietatea asupra unui bun, pentru a dobândi un altul – inclusiv cazul în care în schimbul unui bun este transferată o criptomonedă (Bitcoin, Ethereum, Litecoin etc.);
  • contractul de întreținere (cu titlu oneros): acel contract prin care o persoană transferă dreptul de proprietate asupra unui bun (sau un alt capital, de orice natură), iar dobânditorul se obligă să efectueze, în folosul primeia, prestațiile necesare întreținerii și îngrijirii pentru o anumită durată (de regulă până la decesul primeia);
  • contractul de rentă viageră (cu titlu oneros): acel contract prin care o persoană transferă dreptul de proprietate asupra unui bun (sau un alt capital, de orice natură), iar dobânditorul se obligă să efectueze, în folosul primeia, prestații periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile (de regulă până la decesul primeia);
  • contractul de donație: acel contract prin care, cu intenție liberală, donatorul dispune în mod irevocabil de un bun, în favoarea celeilalte părți, numită donatar.
  • act de dare în plată: acel contract prin care se stinge o obligație născută anterior, prin executarea unei alte prestații decât cea asumată inițial de debitor, numai cu acordul creditorului. Dacă părțile convin astfel, pot stinge o obligație având un obiect inițial (de exemplu restituirea unei sume de bani, în temeiul unui contract de împrumut), prin executarea unei prestații diferite, de exemplu transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil.
  • contractul de tranzacție: acel contract prin care părțile previn sau sting un litigiu, prin concesii sau renunțări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă. Părțile pot conveni ca, în vederea prevenirii/stingerii litigiului, una din ele/ambele să transfere dreptul de proprietate asupra unui imobil.

 

 B. Promisiune bilaterală de vânzare (antecontract de vânzare): acel contract prin care promitentul vânzător se obligă să vândă în viitor dreptul de proprietate asupra unui bun, iar promitentul cumpărător să obligă îl cumpere, la un preț stabilit.

 

C. Contract de ipotecă: acel contract prin care o parte (garant ipotecar) constituie în favoarea celeilalte (creditor ipotecar) o garanție mobiliară/imobiliară, pentru a garanta executarea unei obligații asumate fie de garantul ipotecar insuși, fie de un terț, față de creditorul ipotecar.

 

D. Contract de partaj: acel contract prin care coproprietarii (persoane care dețin concomitent calitatea de proprietar) unui bun imobil decid să pună capăt stării de coproprietate, devenind proprietari exclusivi.

 

E. Contract de locațiune: acel contract prin care una din părți (locatorul) se obligă să asigure celeilalte părți folosința unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț denumit chirie.

 

F. Contract de mandat; Procura. Contractul de mandat este acela prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele și pe seama celeilalte părți, numită mandant. Procura este actul juridic care cuprinde numai manifestarea de voință a mandantului (împuternicirea acordată, identificarea persoanei mandatarului, mențiuni cu privire la termenul de valabilitate a procurii, caracterul gratuit/oneros, transmisibil/netransmisibil etc.), urmând ca acceptarea mandatului de către mandatar să rezulte din însăși executarea acestuia.

 

G. Convenții matrimoniale. Contracte încheiate de viitorii soți în vederea stabilirii unui regim matrimonial – set de reguli ce guvernează ansamblul relațiilor patrimoniale dintre soți (altul decât comunitatea legală de bunuri, care este regimul matrimonial de bază) care să se aplice începând cu data încheierii căsătoriei sau între soți, în vederea schimbării regimului aplicabil căsătoriei încheiate anterior, pentru viitor.

 

I. Declarații. Acte juridice unilaterale (care emană de la o singură parte contractantă, declarantul, chiar dacă este constituit din mai multe persoane) prin care se declară anumite fapte susceptibile a produce efecte juridice. Astfel de exemple sunt: declarația de primire a unei sume de bani (rest de preț dintr-un contract de vânzare, împrumut, sultă consfințită printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un contract de schimb sau partaj etc.), declarații prin care se exprimă acorduri (declarația prin care părintele/părinții unui copil minor sunt de acord ca acesta să călătorească în străinătate însoțit de celălalt părinte/o altă persoană, declarații ale vecinilor necesare pentru construirea/modificarea unui imobil etc., declarația proprietarului prin care este de acord ca un neproprietar să își stabilească domiciliul în imobilul său etc.), declarații privind îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea unor calități (asociat, administrator al unei societăți comerciale etc.), declarații prin care se exercită dreptul de opțiune succesorală (acceptarea unei succesiuni, renunțarea la o succesiune) etc.

 

J. Acte juridice în materia societăților comerciale: acte de înființare (acte constitutive și statute), acte modificatoare (acte adiționale), acte de exprimare a voinței societății prin intermediul organelor de conducere (hotărâri ale adunării generale a asociaților/acționarilor, decizii ale asociatului unic), acte de transfer de părți sociale/acțiuni etc.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.