Certificarea unor Fapte

Certificarea unor fapte – Notarul public poate certifica, printr-o încheiere, următoarele fapte pe care le constată personal:

a) faptul că o persoană se află în viaţă;

Certificarea faptului că o persoană este în viaţă se constată de către notarul public prin percepţia acestuia în baza simţurilor proprii, asupra persoanei prezente în faţa sa.

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

Notarul public certifică, prin încheiere, faptul că o persoană s-a prezentat la sediul biroului notarial sau că aceasta s-a aflat într-un anumit loc. În acest din urmă caz, notarul public se deplasează în acel loc, dar numai în limita circumscripţiei sale teritoriale, pentru a constata cele solicitate.

c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;

Pentru certificarea faptului că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea, aceasta depune o fotografie de dată recentă, în numărul de exemplare câte se solicită să fie certificate, plus unul pentru arhivă. Identificarea persoanei se face în condiţiile legii.

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi şi la o anumită oră la sediul biroului notarial şi declaraţia acesteia.

Pentru certificarea faptului că o persoană s-a prezentat în urma unei somaţii sau notificări la o anumită zi şi oră la sediul biroului notarial sau într-un alt loc, partea interesată depune un exemplar al somaţiei sau notificării, împreună cu dovada comunicării acesteia către toate persoanele interesate.

Notarul public verifică dacă înmânarea sau comunicarea somaţiei ori notificării s-a făcut în condiţiile legii, iar în caz contrar, va cere repetarea procedurii. Neregularităţile procedurii de citare se consideră acoperite în cazul în care persoana somată sau notificată se prezintă în faţa notarului public.

La data, ora şi locul indicate în somaţie sau notificare, notarul public dispune să se strige de 3 ori la intervale de 5 minute, numele şi prenumele persoanei somate sau notificate.

În cazul în care notarul public îndeplineşte procedura de certificare în afara sediului biroului notarial, acesta se poate deplasa numai în limitele circumscripţiei teritoriale în care îşi desfăşoară activitatea.

Declaraţia persoanei somate sau notificate se consemnează în încheierea de certificare, semnată de notarul public şi de părţile interesate. În cazul refuzului de a face declaraţia sau de a semna, precum şi în caz de neprezentare a persoanei somate sau notificate, se va face menţiunea corespunzătoare în încheiere.

Somaţia sau notificarea nu sunt necesare la îndeplinirea certificării de fapte, dacă printr-un act autentic părţile au convenit anterior asupra tuturor elementelor care le-ar fi fost comunicate prin somaţie sau notificare.

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

Certificarea site-urilor se face de notarul public, prin încheiere, la cererea celui interesat. Încheierea cuprinde identificarea solicitantului, adresa paginii de internet, numărul de pagini tipărite şi data, respectiv, anul, luna, ziua, ora şi minutul publicării. La încheiere se ataşează captura de ecran tipărită pe suport de hârtie. La încheierea de certificare a programelor informatice solicitată notarului public, indiferent de forma în care programul este prezentat de către parte, se anexează varianta tipărită, integrală sau parţială a programului, după caz. Încheierea cuprinde identificarea solicitantului, numărul de pagini tipărite cu semnătura solicitantului la sfârşitul documentului, data, respectiv, anul, luna, ziua, ora şi minutul, indicarea suportului electronic pe care a fost prezentat, spre tipărire, programul aflat pe cd, dvd, dispozitiv de memorie sau pe orice alt dispozitiv de stocare, precum şi denumirea programului prezentat.

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

În încheiere se vor menţiona şi ora constatării, precum şi fapta care se certifică.

Notarul public certifică, la cerere, procesele-verbale şi hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor societăţilor comerciale, printr-o încheiere în care se vor menţiona data şi locul adunării, faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către preşedintele adunării generale sau de către toţi participanţii.

La cererea preşedintelui sau a unei părţi dintre participanţii la adunarea generală, notarul public poate stabili identitatea participanţilor.

Notarul public certifică, la cerere, procesele – verbale sau hotărârile organelor colegiale ale oricăror forme asociative, printr-o încheiere în care se vor menţiona data şi locul întrunirii, precum şi faptul semnării procesului-verbal sau a hotărârii de către unul ori mai mulţi dintre participanţi.

În vederea certificării proceselor-verbale şi hotărârilor, notarul public stabileşte calitatea şi identitatea semnatarilor acestora.

Onorariul notarial diferă în funcţie de certificarea solicitată şi de complexitatea acesteia.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.